حضور معاون فرهنگی وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی در ساربوک

حضور معاون فرهنگی وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی در ساربوک

دکتر صالحی، معاون محترم فرهنگی وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی و هیئت همراه امروز در شعبه تلگرافخانه ساربوک حضور یافتند.

دکتر صالحی، معاون محترم فرهنگی وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی و هیئت همراه امروز در شعبه تلگرافخانه ساربوک حضور یافتند.

امروز 13 بهمن ماه 95، ساربوک میزبان نشست دوستانه دکتر صالحی، معاون محترم فرهنگی وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی و هیئت همراه با مدیریت مجموعه فروشگاه های ساربوک بود.