20کتاب پرفروش بهار و تابستان 99+ارسال «کاملا» رایگان

20کتاب پرفروش بهار و تابستان 99+ارسال «کاملا» رایگان

گردآوری پرفروش های کتاب در فصل ها یا ماه های مختلف، هم کار جذابی است و هم دشوار. جذابیت کار که برای همه مشخص است؛ همیشه اینکه بقیه مردم چه چیزی را بیشتر می خرند حسی از اعتماد به محصول را به دنبال می آورد و بازی زیبایی نیز هست. اما دشواری ماجرا نیز در آن است که روش انتخاب پرفروش ترین کتب در هر کتابفروشی متفاوت است.

مقدمه:

گردآوری پرفروش های کتاب در فصل ها یا ماه های مختلف، هم کار جذابی است و هم دشوار. جذابیت کار که برای همه مشخص است؛ همیشه اینکه بقیه مردم چه چیزی را بیشتر می خرند حسی از اعتماد به محصول را به دنبال می آورد و بازی زیبایی نیز هست. اما دشواری ماجرا نیز در آن است که روش انتخاب پرفروش ترین کتب در هر کتابفروشی متفاوت است. یک کتابفروشی صرفا به کتاب هایی که به لحاظ تعداد بیشترین فروش را داشته اند، پرفروش می گوید، اما کتابفروشی ای دیگر به قیمت، حوزه ی کتاب، سال چاپ و... هم توجه دارد و مبنای پرفروش هایش صرفا تعداد فروش نیست. ما در حجم عظیم کتب پرفروش 6 ماه گذشته، کتاب هایی را انتخاب نمودیم که هم فروش تعدادی بالایی داشته باشند و هم در حوزه های متفاوت ادبیات، روان شناسی یا موفقیت، علوم اجتماعی،هنر، تاریخ، کودک و نوجوان و... باشند که سلایق گروه های متفاوت تامین گردد. هر چند در نهایت باید گفت که انتخاب 20 کتاب برای نشان دادن جریان عمومی فروش کتاب، ناکافی است اما می توان مشت را نمونه خروار گرفت!

1-چهار اثر، فلورانس اسکاول شین:

با کمی اغماض می توان کتاب چهار اثر اسکاول شین را پر فروش ترین کتاب در دسته بندی کتب بزرگسال و عمومی قرار داد. این کتاب پیش قراول حوزه نفوذ کلام و قانون جذب در دنیا محسوب می شود و در سالیان اخیر تبدیل به نوعی کتاب کلاسیک شده است. این کتاب شامل چهار اثر از فلورانس اسکاول شین می باشد که به شرح ذیل است:

بخش اول: بازی زندگی و راه و رسم این بازی.

بخش دوم: کلام تو عصای معجزه‌گر توست

بخش سوم: درِ پنهانِ موفقیت

بخش چهارم: نفوذ کلام

2-اثر مرکب، دارن هاردی:

«ﺍﺛﺮ ﻣﺮﮐﺐ »کتابی است که ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در تمام ﻋﺮﺻﻪ های زﻧﺪﮔﯽ برای تمام افرادی که ﮐﻪ خواهان تغییر و پیشرفت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ شده است .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب به ﺷﻤﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ می دهد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﺘاب به آن چیزی ﮐﻪ می خواهید ﺗﺒﺪﯾﻞ می شوید. دارن هاردی، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهﮐﺘﺎب پرفروش دیواﻧﮕﺎﻥ ثروت ساز ﻧﺎﺷﺮ و دبیر ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺻﺎﺣﺐ دو ﺷﺒﮑﻪ مردم و ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺖ. او در ﻫﺠﺪه ﺳﺎﻟﮕﯽ درآﻣﺪﯼ ﺻﺪ ﻫﺰار دلاری داشت و در ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎ درآمد 50 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ دلار ﺍﺳﺖ و جزو ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ دﻧﯿﺎ ﺍﺳﺖ. دارن ﻫﺎردی ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻫزاران فرد ﻣﻮﻓﻖ و تحقیقات ﺑﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎی آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻧﻮﺷﺘﻪ است.ﻫﺎردی ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎﯼ بزرگ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﺪﻣﻬﺎی ﺑﺰرگ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻢمی توانید ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪاوج ﺑﺮﺳﯿﺪ.

3-سه دقیقه در قیامت: تجربه ای نزدیک به مرگ :

یکی از جانبازان و مدافعین حرم برای مدت 3 دقیقه از دنیا می‌رود و سپس با شوک ایجادشده در اتاق عمل دوباره به زندگی برمی‌گردد اما در همین مدت کوتاه، چیزهایی را مشاهده می‌کند که به موضوع این کتاب تبدیل شده است. نویسنده کتاب حاضر با فردی که این ماجرا برای وی رخ داده تماس می‌گیرد و بالاخره وی قبول می‌کند تا مشاهداتش را طی چندین مصاحبه و دیدار برای نویسنده بیان کند.. پیش از روایت ماجراهای اصلی کتاب، از افراد دیگری نیز سخن گفته شده که تجربیات نزدیک به مرگ داشته‌اند. این کتاب که تجربه ای است نزدیک به مرگ در 22 قسمت کوتاه و در 95 صفحه این موضوع را روایت می کند.

4-خودت باش دختر، ریچل هالیس:

این کتاب در لیست پرفروش ترین آثار آمازون و نیویورک تایمز قرار گرفته است. مخاطب این کتاب زنان و دختران هستند و نویسنده بر دغدغه های آن ها در زندگی تمرکز کرده است. نویسنده در این کتاب با ذکر داستان های متنوع سعی دارد به مخاطب خود بقبولاند که وی مسئول تمام خوشی ها و غم های زندگی اش است و هر چه برای وی در زندگی رخ میدهد به خود وی بستگی دارد. ریچل هالیس در این کتاب داستان ها و نکاتی از زندگی خویش را نیز بیان کرده است که در آن ها مجبور شده بسیاری از حقایق زندگی خود را از دیگران پنهان کند. به باور نویسنده درک معنای حقیقی زندگی در این است که فرد از باورکردن دروغهایی که دیگران درباره وی میگویند دست بکشد و زندگی خود را بر مبنای حقایق پایهریزی نماید.

5-تکه‌هایی از یک کل منسجم، پونه مقیمی :

این کتاب مختص افرادی نوشته‌ شده است که می‌خواهند به دنیای درونی خود نزدیک شوند و با تعمق بیشتری با دنیای ناشناخته ی روانشان ارتباط برقرار کنند. مولف، این کتاب را تکههایی از یک کل منسجم میداند؛ کلی که هنوز تکمیل نشده اما در مسیر پیداشدن و بیرونآمدن از ابهام است. این کتاب حاصل یادداشتهای «پونه مقیمی» در صفحه مجازی وی در اینستاگرام است. وی که یک روانشناس بالینی است یادداشتهایی متناسب با فضای پیرامونش مینویسد. متنهای کوتاه این کتاب در طول سه سال نوشته شده است و در دل هر متن از آن نکتهای وجود دارد که ممکن است بتواند بینشی جدید را برای مخاطب اثر به ارمغان آورد. کتاب فوق مفاهیمی در ارتباط با اصل صمیمیت در روابط را مورد توجه قرار داده و برای مخاطب روشن میکند چگونه زندگی هر یک از ما میتواند در مسیر اتقاقات تازه جریان پیدا کند.

6-بنویس تا اتفاق بیافتد، هنریت کلاوسر:

نویسنده ی کتاب بنویس تا اتفاق بیافتد می گوید: « اگر بدانی چه می خواهی ، می توانی به آن برسی .» این که تعیین هدف ، تمرکز روی نتیجه ی کار و داشتن تصویری روشن از آنچه در زندگی به دنبالش هستید می تواند باعث تحقق رویاهای شما شود.عنصرکلیدی در تمام کتاب های موفقیت این است که هدف خود را بنویسید . نگران نوع کاغذ یا خودکاری که می نویسید نباشید. تنها قانون این است که هر بار چیزی را می نویسید زیر آن تاریخ نوشتن و رسیدن به آن را بنویسید...

7-حکایت دولت و فرزانگی،مارک فیشر:

کتاب «حکایت دولت و فرزانگی» اثر «مارک فیشر» و ترجمه‌ی «گیتی خوش‌دل» است. این کتاب در زمینه‌ی روان‌شناسی نوشته شده و از پانزده حکایت تشکیل شده است. «حکایت به حبس افتادن جوان»، «حکایت ارزش تاثیر از خود»، « حکایت یادگیری نیکبختی و زندگی»، «حکایت آموزش ایمان»، «حکایت آموزش تمرکز بر هدف» برخی از حکایت‌های این کتاب است. این کتاب از مشهورترین کتاب‌های یک سده گذشته به شمار می‌آید. موضوع کتاب زندگی‌نامه‌ی جوانی تیزهوش است که قصد منتشر کردن کتاب‌های خود و کسب درآمد از این راه را دارد اما با مشکلات زیادی در تحقق این هدف رو به رو می‌شود. حتما تا به حال به فکر پولدار شدن و راه‌های رسیدن به آن افتاده‌اید. این کتاب نیز دارای متن و هدف یکسان و هدف نفر اول موجود در داستان پولدار شدن و مشهور شدن است.

8-ریحانه بهشتی، سیما مخبر:

اگر به دنبال کتابی هستید که مسائل مورد نیاز پزشکی، روانشناسی و تغذیه در دوران بارداری را با استفاده از فقه غنی اسلامی ارائه نموده باشد، ریحانه بهشتی مطمئنا انتخاب خوبی خواهد بود .

"ریحانه بهشتی یا فرزند صالح" ، آداب آمیزش و توصیه های پزشکی، تغذیه و بهداشت دوران بارداری، اعمال عبادی دوران بارداری، مستحبات و مکروهات از زبان ائمه معصومین (ع) ، آداب شیردهی و از شیر گرفتن و صدها نکته اخلاقی و عبادی و ... را به مخاطبان خود هدیه می دهد.

9-جز از کل، استیو تولتز :

«جزء از کل» نخستین رمان استیو تولتز، نویسنده‌ی استرالیایی است که در همان سال اول انتشار با استقبال زیادی روبرو شد و نامزد دریافت جایزه‌ی بوکر شد. این کتاب توسط پیمان خاکسار به فارسی برگردانده شده است و در ایران نیز برخلاف انتظار ناشر و مترجم، به سرعت در صدر پرفروش‌ترین کتاب‌های نشر چشمه قرار گرفت.

همانطور که از نام کتاب پیداست، این رمان به راستی روایت جزئی از یک کل است؛ داستان پدری به نام مارتین دین، و دو پسرش جسپر و تری. تری برادر ناتنی جسپر است که سایه‌اش همیشه بر زندگی جسپر دیده می‌شود. داستان گاهی از زبان جسپر و گاهی از زبان مارتین بیان می‌شود و این تغییر هنرمندانه و مداوم راوی ، گیرایی خاصی به اثر بخشیده است. در دل هر چند صفحه از کتاب حادثه و اتفاقی نهفته است و هر یک از شخصیت‌ها جهان‌بینی و فلسفه‌ی خود را برای زندگی دارند، هرچند برخی از آن‌ها در طول داستان کم و بیش دچار تحولاتی می‌شوند....

10-تحلیل تکنیکال بازار سرمایه، جان مورفی:

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه به قلم جان. جی. مورفی در سال 1999 میلادی توسط مؤسسه مالی نیویورک منتشر شد. این کتاب بیش از 5 سال عنوان پرفروش‌ترین منبع آموزشی چاپی در زمینه سرمایه‌گذاری (مرتبط با بازارهای مالی) را به خود اختصاص داده و تاکنون به چندین زبان رسمی مختلف دنیا ترجمه و تجدید چاپ شده است و ترجمه فارسی آن نیز که توسط چند ناشر انجام گرفته است، پرفروش ترین منبع آموزشی در زمینه بورس بوده است. به زعم بسیاری از معامله‌گران حرفه‎ای و دانشجویانی که آن را مطالعه نموده‌اند، اثر جان مورفی به جرئت یکی از کامل‌ترین منابع آموزشی در زمینه تحلیل نموداری دارایی‌ها و ابزار مختلف مالی در بورس است.

11-باشگاه پنج‌ صبحی ها، رابین شارما:

این کتاب برای افرادی نوشته شده است که می‌خواهند میزان بهره‌وری‌شان در زندگی را افزایش دهند. برنامه‌های صبحگاهی که رابین شارما در این کتاب ارائه کرده است، می‌تواند زندگی شخصی، سلامت، کار و روحیه فرد را به سطح جدیدی برساند. شارما در این اثر به روایت زندگی دو غریبه می‌پردازد که با یک میلیاردر آشنا می‌شوند و با پذیرفتن پیشنهادهای وی در زمنیه موفقیت در کسب و کار و زندگی تحولی اساسی را در شخصیت‌شان به وجود می‌آورند. رابین شارما یک نویسنده و سخنران انگیزشی کانادایی است که با کتاب «راهبی که فراری‌اش را فروخت» به شهرتی جهانی رسید و این اثر از وی به هفتاد زبان دنیا ترجمه گردید.

12-نیم دانگ پیونگ یانگ، رضا امیرخانی :

این اثر حاصل دو سفر رضا امیرخانی به کشور کره شمالی در سال 1397 است. فصل نخست کتاب شرح سفر نخست نویسنده به این کشور است. وی در خردادماه 1397 و در پوشش مستندنویس و به پیشنهاد محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات و با همراهی جمعی از اعضای حزب موتلفه اسلامی راهی پیونگ یانگ میشود تا توصیفی خواندنی و دقیق را از فضای جامعه و قوانین جاری در این کشور را با زبانی ساده و تاثیرگذار به دست دهد. فصل دوم اثر از حال و هوای امیرخانی بعد از بازگشت از این کشور میگوید. کتابها، فیلمها و مقالاتی که با محوریت سیستم حکومتی کره شمالی و نحوه زندگی مردم در آن سرزمین تاکنون به نگارش درآمده باعث میشود مولف سفر دیگری به این کشور ترتیب دهد تا با زاویه دید جدیدی این کشور را نظاره کند. فصل سوم روایتی از سفر دوم نویسنده به کره شمالی است که در بهمنماه 1397 صورت میپذیرد و به نوعی سفرنامه مولف را تکمیل میکند.

13-هیچ دوستی به جز کوهستان، بهروز بوچانی:

نویسنده کتاب «هیچ دوستی به جز کوهستان» ، از سال 2013 تا سال 2019 در کمپ پناهندگان جزیره مانوس در کشور پاپوآ گینه نو گرفتار بوده و توانسته در این مدت آنچه را بر وی گذشته از طریق پیام‌رسان واتس‌آپ برای دوستش امید توفیقیان در استرالیا بفرستد و توفیقیان نیز آن را از زبان فارسی به زبان انگلیسی ترجمه کرده است. بوچانی برای کتاب «هیچ دوستی به جز کوهستان» برنده جایزه ادبی نخست‌وزیری ویکتوریا گردید اما اجازه نیافت از اردوگاه خارج شود. جایزه ملی زندگی‌نامه استرالیا که مهم‌ترین جایزه ادبی این کشور است از دیگر جوایزی است که بهروز بوچانی برای خلق این اثر کسب کرده است.

14- درباره معنی زندگی، ویل دورانت :

درباره معنی زندگی کتابی از ویل دورانت، تاریخ‌ شناس معروف آمریکایی است. او در این کتاب، دیدگاه‌ های خود و تعدادی از اندیشمندان و صاحب‌ نظران جهان معاصر را برای انگیزه و معنای زندگی گرد آورده است. روزى مردى به نزد ویل دورانت، مورخ و اندیشمند مشهور، رفت و از او درخواست کرد دلیلى به دست او بدهد که “چرا نباید خودکشى کند؟” دورانت در آن وقت محدود، جواب هایى به او داد و مدتى بعد، نامه اى براى بیش از صد شخصیت مشهور فرستاد و درباره ى معنى زندگى از آن ها نظر خواست. دورانت نشست و نامه اى نوشت، نامه اى که در طرح پرسش ها، فلسفى بود و طنینى شاعرانه داشت. او آن نامه را براى صد نفر فرستاد و از آن ها دعوت کرد که به پرسش های بنیادینی نظیر معنى زندگى پاسخ گویند.

15-چشم‌هایش، بزرگ علوی :

چشمهایش، شاخصترین اثر بزرگ علوی است. این کتاب روایت یکی از دوستداران نقاش معروفی به نام "ماکان" است که به دنبال راز مرگ مشکوک استاد در تبعید است. در خلال داستان آقای ناظم همان دوستدار استاد حدس می زند که راز مرگ استاد در یکی از تابلوهای ایشان که به خط خود استاد "چشمهایش" نامیده شده و در شخصیت مدل این اثر، نهفته است. پس از آن سعی می کند با پیدا کردن زن به تصویر کشیده شده در تابلو به این راز دست پیدا کند و ...

16-همه می‌تونن زرنگ باشن: تمرینات ویژه برای پرورش استعدادهای کودکان، نرگس تبریزی و مصطفی تبریزی :

کتاب پیش‌رو حاوی تمرینات ویژه‌ای برای پرورش استعدادهای کودکان است که در چند جلد منتشر شده است. تمرینات موجود در این کتاب کودکان را با پدیده‌های محیطی آن‌ها که به موضوعات اثر مرتبط است، درگیر می‌کند که این خود کمک شایانی به یادگیری کودکان می‌کند. تمرین‌های تکراری، یک بعدی و غیراصولی بسیاری از کتاب‌های مشابه نه تنها میل و علاقه کودکان را به این کتاب‌ها کاهش می‌دهد، بلکه امکان رشد ذهنی کودک را نیز مختل می‌کند؛ نویسندگان کتاب حاضر سعی کرده‌اند کتاب خود را از این کاستی‌ها بپیرایند تا کودک بتواند بازخورد مثبتی را از اثر حاضر داشته باشد.

17-یادت باشد ...: شهید حمید سیاهکالی مرادی به روایت همسر :

کتاب «یادت باشد» دربرگیرنده زندگی و خاطرت شهید مدافع حرم حمید سیاهکالی مرادی به روایت همسر ایشان است. این کتاب دارای ده فصل است که در هر کدام از آنها مقطعی از زندگی شهید سیاهکالی مرادی را پوشش میدهد. در پایان کتاب نیز وصیت نامه شهید و عکسهای مربوط به وی و خانواده ‌اش آمده است. محل شهادت شهید همچنان نامشخص است اما همچنان که در کتاب ذکر شده همسر شهید فقط نامی از آن گودال میداند و این که در حلب سوریه واقع شده است. کتاب «یادت باشد» یک عاشقانه آرام و همدلیبرانگیز است که تاکنون با استقبال گستردهای مواجه شده و در مدت زمان خیلی کم به چاپ بیستم رسیده است.

18-ملت عشق، الیف شافاک:

«ملت عشق» داستان عشق و رهایی است. روایتگر زندگی یکنواخت زنی در غرب که درگیر اندیشه‌های عرفانی شرق می‌شود. «اللا روبینشتاین» چهل ساله، در بیست سال زندگی زناشویی‌اش هیچ‌چیز جز زندگی روزمره را تجربه نکرده است. تا اینکه بعد از بیست سال زندگی مشترک یک روز صبح تصمیم می‌گیرد خود را از بند این زندگی، آزاد کند و سفری بی‌ بازگشت را آغاز می‌کند. شاید عشق تنها دلیلی است که «اللا» را از زندگی آرام و تکراری اش جدا کرده و در مسیری پر تلاطم قرار می‌دهد...

این کتاب چندین سال است در صدر کتب پرفروش ادبیات داستانی ایران به چشم می آید و اولین پیشنهاد برای دوستداران ادبیات عاشقانه به شمار می آید.

19- 21 درس برای قرن 21، یووال نوح هراری:

یووال نوح هراری خود به بهترین نحو در مقدمه کتاب، هدفش را از نوشتن این کتاب بیان کرده است. با هم گزیده ای از مقدمه را می خوانیم:

به عنوان تاریخدان، نمی توانم به مردم غذا و لباس بدهم - اما می توانم تلاش کنم کمی شفافیت به آنها عرضه کنم، و از آن راه، به مسطح شدن زمین بازی جهانی کمک کنم.

کتاب اولم، انسان خردمند، گذشته انسان را بررسی کرده و نشان می دهد چگونه میمونی ناچیز به فرمانروای سیاره زمین تبدیل شد.

انسان خداگونه، کتاب دومم، تعمقی است درباره آینده درازمدت زندگی، درباره اینکه چگونه انسانها ممکن است عاقبت به خدایان تبدیل شوند و اینکه مقصد نهایی هوش و وجدان بشر چه می تواند باشد.

در این کتاب ( 21 درس برای قرن 21) می خواهم بر اینجا و اکنون تمرکز کنم. تمرکز من بر مسائل جاری و آینده بی واسطه جوامع بشری است. اکنون چه چیزی در حال روی دادن است؟ بزرگترین چالش ها و مهم ترین انتخاب های امروز چیست؟

20-شیوه سنتور نوازی، پشنگ کامکار:

این کتاب یکی از بهترین و مهمترین کتب برای یادگیری ساز سنتور نزد علاقمندان این ساز کهن ایرانی می باشد. کتاب در برگیرنده مقدماتی نظیر نحوه نشستن پشت سنتور، ساختمان سنتور، مختصری از موسیقی نظری و... می باشد. در فصل های بعدی نویسنده به سراغ توضیح علامات و واژه های موسیقی، نحوه مضراب گرفتن و کوک کردن ساز پرداخته و در نهایت نیز تمرینات مضرابی و ردیف خوانی را ارائه داده است.