سومین مراسم یاوران کتاب در سال 95

سومین مراسم یاوران کتاب در سال 95

امسال به سیاق دو سال گذشته مراسم یاوران کتاب، به ابتکار مجموعه فروشگاه های نشر ساربوک و در شعبه تلگرافخانه این مجموعه برگزار خواهد شد.

سومین مراسم یاوران کتاب در سال 95:

مجموعه فروشگاه های ساربوک در طول سه سال حیاتش و به پشتوانه تجربه ده ساله از خانه کتاب کاشان تلاش کرده است تا به عنوان یکی از فعالین عرصه کتاب و کتابخوانی در ایران، رسالت خود را در منطقه کاشان نیز انجام دهد. ساربوک همیشه تلاش کرده تا با حضور فعال و موثر خود، خلا فعالیت نهادهای فرهنگی را از بین ببرد. با این ذهنیت، امسال به سیاق دو سال گذشته مراسم یاوران کتاب، به ابتکار مجموعه فروشگاه های نشر ساربوک و در شعبه تلگرافخانه این مجموعه برگزار خواهد شد.

در این مراسم، به انتخاب هیات گزینش مراسم یاوران کتاب، افرادی که در سال گذشته به کتاب و کتابخوانی در منطقه کاشان یاری رسانده اند تقدیر به عمل می آید.

به گفته مسئول برگزاری مراسم یاوران کتاب سال 95، در مراسم امسال بسیاری از شخصیت های حقیقی و حقوقی شهرستان همچون فرماندار شهرستان، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان، چندتن از اعضای شورای شهر شهرستان کاشان حضور خواهند داشت.

حضور در این مراسم برای عموم امکان پذیر است.

 

نویسنده: محمدعلی خادم الفقرا