شماره جدید ماهنامه کسری منتشر شد

شماره جدید ماهنامه کسری منتشر شد

این شماره از ماهنامه فرهنگی اجتماعی کسری شامل شعر، داستان خارجی، سرگذشت نامه، تحلیلی از آثار هنری و ادبی و ... می شود.

به قلم: محبوبه قدیریان

شماره جدید ماهنامه فرهنگی اجتماعی کسری در فروردین‌ماه ۱۳۹۶ منتشر شد.

 مقاله‌ای تحت عنوان جمشید و زندگانی افسانه‌ای او، دو داستان از ریچارد براتیگان و مطلبی درباره کارل سندبرگ، زبان رنج دیده مردم آمریکا، و دو مطلب از امیرعباس مهندس با عنوان «بازتاب اتفاق ها در نگاهی فلسفی» که نگاهی به آثار نقاشی نگار قریبی در نگارخانه سپهری است و «خواب عروسکها، خواب همه ماست» که نگاهی به کتاب شعر خواب عروسک ها از سمانه رییس زاده است از جمله مطالب این شماره هستند.

جابر تواضعی نیز در نوشته‌ای تحت عنوان پژواک آزادگی؛1400 سال بعد نگاهی دارد به کتاب عاشورا نوشته احمد اسلامی.

در این شماره همچنین خوانندگان سروده‌هایی از پرویز حسینی، منیر عسگرنژاد، نیلوفر عنایتی، جعفر بزمیان، حامد دربانیان، حسین حسن پور، بهنام اعتمادی، عطیه اخباری و… می خوانند.

 سه نوشته برای سه بهار عنوان بخش دیگری از این شماره است که به عنوان درودی بی توقع به مهندس سیف اله امنیان، رضا بهمنی و کامبخش مشکلان تقدیم شده است.

در سرمقاله این شماره با عنوان «شکستن بت عادت» می خوانیم:

آدمی باید بتواند بت شکن باشد. عادت هر رویدادی را عادی می کند. حتا تازه، ناب و نادرترین اتفاق ها را ساده، عادی و پیش پا افتاده جلوه می دهد. معجزه هم اگر عادی شود ساده تلقی شده و بعید نیست مورد تمسخر قرار  گیرد. عادت ها سخت و صقیل بسان سنگ می شوند، و بسیار پیش آمده که بت یا بت واره شده اند. شکست عادت ها، همچون خود شکستن سخت است. با چنین تاملی همه می توانیم ابراهیم شویم. چه بسا مردمانی که خرق عادت می کنند را می شود بت شکن دید.

ماهنامه  کسری به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی امیرعباس مهندس را با قیمت ۵۰۰۰ تومان می توانید از فروشگاه ساربوک، شعبه تلگرافخانه  تهیه کنید.