اثر مرکب

ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ می دهد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ می شوید. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﮐﺘﺎﺏ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﭘﻮﻝ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺭا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺍﺭﻥ ﻫﺎﺭﺩﯼ. ﺩﺍﺭﻥ ﻫﺎﺭﺩﯼ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻓﺮﺩ ﻣﻮﻓﻖ ﻭ ﺗﺤﻘیﻘﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺭﺍ ﻧﻮﺷﺘﻪ است. ﻫﺎﺭﺩﯼ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻗﺪﻣﻬﺎی ﺑﺰﺭﮒ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻢ ﻣﯿ ﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﻭﺝ ﺑﺮﺳﯿﺪ.

49,900 تومان
39,920 تومان
20% 20% تخفیف

معرفی اثر مرکب :

ﮐﺘﺎب اﺛﺮ ﻣﺮﮐﺐ ﮐﺘﺎﺑﯽ است ﮐﻪ برای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در تمام ﻋﺮﺻﻪ های زﻧﺪﮔﯽ ﺑرای ﺗﻤﺎم افرادی ﮐﻪ ﺧﻮاﻫانﺗﻐﯿﯿﺮ و ﭘﺒﺸﺮﻓﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه است. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ می دهد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺘﺎب به آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ می خواهید ﺗﺒﺪﯾﻞ می شوید. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎبﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ برای ﺑﺪﺳﺖ آوردن پول این کتاب را نوشته ﺑﺎﺷﺪ. دارن هاردی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب ﭘﺮﻓﺮوش دیوانگان ثروت ساز ﻧﺎﺷﺮ و دبیر ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺻﺎﺣﺐ دو شبکه مردم و ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺖ. او در ﻫﺠﺪه ﺳﺎﻟﮕﯽ درآﻣﺪی ﺻﺪ ﻫزار دلاری داﺷﺖ و در ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎ درآمد 50 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ دلار اﺳﺖ و ﺟﺰو ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان دﻧﯿﺎ اﺳﺖ. دارن هاردی ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻫﺰاران فرد ﻣﻮﻓﻖ و تحقیقات ﺑﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎی آنها این کتاب را ﻧﻮﺷﺘﻪ است. ﻫﺎردی می گوید ﺑرای رسیدن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی بزرگ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﺪﻣﻬﺎی ﺑﺰرگ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﻗﺪﻣﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻢ می توانید ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺍاوج ﺑﺮﺳﯿﺪ. ﺟﺰﺋیات را دﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ بروید. ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ قدم نگاه ﻧﮑﻨﯿﺪ. اثر ﻣﺮﮐﺐ بدون ﺷﮏ ﻋﻤﻞ می کند. برای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﻫﺮ ﺟﻨﺒﻪ از زندگیتان این کتاب را ﺑﺨﺮﯾﺪ.

مشخصات ( اثر مرکب )

 • نویسنده
  دارن هاردی
 • مترجم
  اکبر عباسی, شاهین بیات
 • ناشر
  نسل نواندیش
 • موضوع (ها)
  موفقیتꜴرهبریꜴخودیاری
 • تعداد صفحه
  248 صفحه
 • قطع
  رقعی
 • نوع جلد
  شومیز
 • محل چاپ
  تهران
 • تیراژ
  5000 نسخه
 • شابک
  9789642366842
 • زبان
  فارسی